ประกันภัย “ครอบครัวอุ่นใจ”

แผนประกันภัย

MKT03-0001

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบ

Upload ไฟล์ .jpg, .jpeg, .png เท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือการขอเอาประกันอุบัติเหตุ หรือการขอเอาประกันภัยโรคร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุ สัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่

2. ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ หรือเคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมด้วยสาเหตุของโรคหรือการบาดเจ็บร้ายแรงใช่หรือไม่

3. ท่านเคยได้รับการรักษา หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ว่าท่านเป็นโรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบจากไวรัส B,C โรคถุงลมโป่งพองในปอด วัณโรค โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อเชื้อไวรัส HIV โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ใช่หรือไม่

4. ขณะนี้ท่านกำลังเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ หรือไม่สมประกอบ หรือมีความบกพร่องทางจิตใจ ใช่หรือไม่

5. ท่านเคยใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือดื่มสุรา หรือสิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือเคยรับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษ ใช่หรือไม่

ระบุความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

ขั้นตอนยืนยันตัวตน

วิธีรับกรมธรรม์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครมีสัญชาติไทย
 2. มีอายุแรกเข้าระหว่าง 20 – 75 ปีบริบูรณ์ (กรณีต่ออายุกรมธรรม์เมื่ออายุครบ 75 ปี จะไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)
 3. 1 คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (ต้องระบุชื่อผู้เอาประกันทุกท่าน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกัน (ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน) อาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือทำงานกับเครื่องจักรเป็นประจำ
  บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และ เหมืองใต้ดิน คนงานก่อสร้าง นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และเครื่องบิน
  หมายเหตุ : ทหารและตำรวจกรมธรรม์ไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อไปทางทุจริต
  ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือ เป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น
หมายเหตุ
 1. หากผู้เอาประกันภัยหลัก ได้ซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว 1 กรมธรรม์ คู่สมรส / บุตร / บิดามารดา ที่ระบุตามกรมธรรม์จะไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ในแพ็กเกจนี้ได้อีก

เงื่อนไขและข้อตกลง

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือผู้เอาประกันภัย ขอรับรองว่าคำแถลงต่างๆ ตามรายการข้างต้นนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นจริงทุกประการ และมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ใช้สำหรับการประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะให้คำขอเอาประกันภัยนี้เป็นมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัท หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัท ปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย และ/หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยรายอื่น (ผู้เอาประกันภัย) ขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ดี ปราศจากความพิการใดๆ และ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหนทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ และ/หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยรายอื่น (ผู้เอาประกันภัย) ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ และ/หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยรายอื่น (ผู้เอาประกันภัย) ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้บริษัท ใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น ติดต่อผู้เอาประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการประกันภัย การเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ รวมถึงการแจ้งข่าวสารของบริษัท และ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทแม่ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม

     คำแถลงตามรายการข้างบนเป็นความจริงทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่าง ผู้เอาประกันภัยกับบริษัท

***คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือ แถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ช่องทางการชำระเงิน

( ยกเว้น ธนาคารธนชาติ, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารซีไอเอ็มบี )