ประกันภัยอุบัติเหตุ PA OLD

แผนประกันภัย

B62-1000

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบ

Upload ไฟล์ .jpg, .jpeg, .png เท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. แผนความคุ้มครอง PA - Elder ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 55-70 ปีบริบูรณ์
2. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถเอาประกันภัยได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ

อาชีพที่ยกเว้น : อาชีพที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่อประกอบอาชีพ หรือทำงานกับเครื่องจักรเป็นประจำ
อาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และเหมืองใต้ดิน คนงานก่อสร้าง นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือและเครื่องบิน รวมถึงทหารและตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม

เงื่อนไขและข้อตกลง

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือผู้เอาประกันภัย ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือแถลงข้อความต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการการเอาประกันภัยของข้าพเจ้า ขอรับรองว่าคำแถลงต่างๆ ตามรายการข้างต้นนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นจริงทุกประการ และมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ใช้สำหรับการประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยตกลงที่จะให้คำขอเอาประกันภัยนี้เป็นมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัท หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัท ปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้เอาประกันภัยขอยืนยันว่าผู้เอาประกันภัยทุกรายมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ดี ปราศจากความพิการใดๆ และ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ค่าสินไหนทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

     ข้าพเจ้าในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัท ใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น ติดต่อผู้เอาประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการประกันภัย การเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ รวมถึงการแจ้งข่าวสารของบริษัท และ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทแม่ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม

     คำแถลงตามรายการข้างบนเป็นความจริงทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่าง ผู้เอาประกันภัยกับบริษัท

***คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือ แถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง